Follow Tiendientu on Telegram

Tác giả: Tris

Năm 2100, chúng ta có 11 tỉ dân nhưng số Bitcoin vẫn không đổi là 21 triệu BTC. 1 BTC chia cho 523 người. 1 BTC = 1 BTC.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org