Follow Tiendientu on Telegram

Các mô hình giá trong phân tích kỹ thuật trade coin và đánh margin? Những mô hình gía nào được dùng nhiều nhất hiện nay?

Abraham 17/12/2018

Đánh giá