Follow Tiendientu on Telegram

DeFI - Decentralized Finance

Token quản trị của giao thức DeFi Balancer tăng hơn 200% trong ngày giao dịch đầu tiên

Tris 24/06/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Balancer, một giao thức tạo lập thị trường tự động được xây dựng trên blockchain Ethereum, đã chính thức phân phối token quản trị của mình trên mạng chính (mainnet) Ethereum. 

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org