Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Bitcoin Lightning Network

Lightning Network là một giao thức lớp thứ cấp được phát hành trên Mainnet Bitcoin vào tháng 01.2018, với mục tiêu giúp giao dịch Bitcoin được nhanh hơn và rẻ hơn.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org