Topic: Bitcoin Lightning Network

Lightning Network là một giao thức lớp thứ cấp được phát hành trên Mainnet Bitcoin vào tháng 01.2018, với mục tiêu giúp giao dịch Bitcoin được nhanh hơn và rẻ hơn.

Vakaxa phat trien san giao dich
Follow Tiendientu on Telegram