Topic: Chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử

Cryptocurrency nói chung và Bitcoin nói riêng đang dần được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Ngày càng có nhiều công ty, doanh nghiệp, người bán hàng chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử.

Vakaxa phat trien san giao dich
Follow Tiendientu on Telegram