Follow Tiendientu on Telegram

Topic: DeFI - Decentralized Finance

DeFi là viết từ viết tắt của ‘decentralized finance’ – tài chính phi tập trung. Sơ khai thì khái niệm này vốn chỉ những tài sản số (digital assets), hợp đồng tài chính thông minh (financial smart contracts), giao thức (protocol) và ứng dụng phi tập trung (DApps) được xây dựng trên blockchain Ethereum.

Tuy nhiên, với sự ra đời của nhiều nền tảng blockchain, khái niệm DeFi đã được mở rộng.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram