Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Hardfork Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) là đồng cryptocurrency được tạo ra từ blockchain của Ethereum (ETH). Cả 2 blockchain này giống nhau hoàn toàn cho tới khi Ethereum hard fork tại block thứ 1.920.000.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org