Topic: Facebook phát hành coin

Facebook xác nhận phát hành đồng cryptocurrency riêng với tên gọi GlobalCoin vào tháng 6/2019.

Vakaxa phat trien san giao dich
Follow Tiendientu on Telegram