Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Libra Facebook

Facebook xác nhận phát hành đồng cryptocurrency riêng với tên gọi GlobalCoin vào tháng 6/2019.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram