Topic: Hard fork Bitcoin Cash

Bitcoin Cash (BCH), đồng coin hardfork từ Bitcoin, đang tiến hành hardfork. Những vấn đề, câu chuyện xung quanh quá trình hard fork Bitcoin Cash.

Vakaxa phat trien san giao dich
Follow Tiendientu on Telegram