Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Pháp lý Bitcoin tại Việt Nam

Khi cryptocurrency ngày càng phổ biến và được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới, chính phủ các nước dần đưa ra quy định cho loại hình tiền tệ mới này. Vấn đề pháp lý Bitcoin tại Việt Nam cũng là chủ đề nhận được rất nhiều quan tâm.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org