Follow Tiendientu on Telegram

Topic: EOS - Blockchain và hệ sinh thái EOS

EOS là dự án đầy tham vọng với mục tiêu đánh bại Ethereum, là dự án có đợt ICO kéo dài nhất trong lịch sử cryptocurrency – 1 năm ròng rã. Sau khi ICO kết thúc, EOS đang chuẩn bị mainnet với nhiều dự đoán giá token sẽ nhanh chóng tăng mạnh.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org