Follow Tiendientu on Telegram

Topic: TRON (TRX)

Dự án Tron (TRX) với nhà sáng lập là Justin Sun là một trong những đồng coin nổi bật, khi gây không ngớt tranh cãi trong cộng đồng, cũng như những tuyên bố hứng chịu nhiều chỉ trích từ chính nhà sáng lập.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org