Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Ứng dụng phân quyền (dApp)

DApp hay ứng dụng phân quyền là một trong những sản phẩm đặc sắc nhất thế giới cryptocurrency. Xoay quanh Dapp là những câu chuyện về công nghệ, phát triển, tính năng và tiện ích của Blockchain cùng tiền mã hóa.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org